Chứng nhận phân tích hạt nhựa

Chứng nhận phân tích hạt nhựa PA66:

Chứng nhận phân tích hạt nhựa POM: